"IMNANDI IBHALIWE"

A story catches the eye and mind only if it's put in black and white.

Our Products

Novel and Drama

Izincwadi zenoveli kanye nemidlalo.

Both drama and novel books.

Siphuza Emthonjeni q

Iqoqo le zaga nezisho zesiZulu, zihlelwe kahle futhi isitshela ngemvelaphi yazo isinike nencazo.

It’s a collection of isiZulu idioms and proverbs, narrate the background of each as well as the meaning.

Poetry Books

Izincwadi zezinkondlo Thatha la! kanye no Olwegwalagwala.

We have poetry books titled “Thatha la! and Olwegwalagwala”.

Workbooks and Readers

Izincwadi zokusebenza ulimi lwesiZulu zebanga lesi 8 kuya ku 11 kanye nezofunda zabantwana emabangeni aphansi.

IsiZulu Workbooks for grade 8-11 and readers for lower grades.

Get In Touch

5 + 12 =

Name • Phumani Zondi
Cell • 082 253 4170
Email • pezpublishers@gmail.com